MLADÍ RYBÁŘI

Rybářské závody pro děti -- 14.5.2022.  Více info v sekci Závody

 

Děti a mládež – rybářský kroužek při MO ČRS Jičín

Dítětem, se jako členem Českého rybářského svazu (dále jen ČRS), rozumí každý do 15 let věku (včetně, tzn. do konce kalendářního roku, v němž dosáhl 15 let). Povolenku může dítě do 15 let získat po absolvování rybářského kroužku. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. Minimální věková hranice pro podání přihlášky do kroužku je 8 let. Kroužek se koná v K-klubu Jičín na Valdštejnově náměstí v Jičíně a začíná v měsíci říjen. Přesné datum zahájení kroužku, bude zveřejněno na webových stránkách K-klubu a stránkách Místní organizace ČRS Jičín (dále jen MO ČRS Jičín). Předpoklad je, že bude probíhat každé pondělí. Kroužek je poté ukončen „Dětskými rybářskými závody“ na rybníku Dvorce.


 

„Jak získat povolení k lovu?“

Podmínky pro přijímání nových členů z řad dětí místní organizace:

- podat písemnou žádost o přijetí do kroužku „Rybářů Jičín“ (uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště), kterou podá v K-klubu Jičín, vždy po zveřejnění nabídky kroužků na webových stránkách K – klubu Jičín,

- adresa trvalého bydliště musí být v obvodu působnosti – spádové oblasti MO ČRS Jičín,

- přihlásit se do rybářského kroužku, který organizuje MO Jičín, tento pravidelně navštěvovat,

- po přijetí nového člena (dítě) mít povinnost navštěvovat rybářský kroužek v průběhu jednoho školního roku. V průběhu kroužku se budou děti připravovat ke splnění požadovaného testu potřebného k vydání rybářského lístku (dle rybářského řádu), kdy na podkladě splnění těchto podmínek bude následně vydáno povolení k lovu (povolenka). Dále se v kroužku naučí potřebným dovednostem a znalostem během praktických ukázek jednotlivých rybolovných technik s návštěvami spojenými s rybolovem u vody. Po ukončení kroužku již není třeba tento kroužek navštěvovat a je to pouze na dobrovolnosti do dovršení věku pro mládež.

Další podmínkou získání povolenky k lovu u mládeže je:

- účast v rybářském kroužku a úspěšné složení závěrečného testu,

- zakoupení státního rybářského lístku (na základě úspěšně absolvovaného testu vydá MO ČRS „osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek).

- zaplacení členského příspěvku (jedná se o zákonem stanovenou povinnost každého člena ČRS, kdy po té každý obdrží tzv. „členskou známku“, která bude vlepena do „členského průkazu“)

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

- rybářské vybavení je třeba si obstarat každý sám, je zde možnost konzultace s vedoucími rybářských kroužků.


 

VEDOUCÍ KROUŽKU: p. Kobrle Miloslav

 

 

Zajímavé odkazy nejen pro mladé rybáře
 

Test rybářských znalostí. Vyzkoušejte si své znalosti...
   
Rybářský řád ČRS
   
Rybářský portál mrk.cz plný dotazů, tipů a rad pro rybáře.