Členství v naší organizaci

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Obecně musí zájemce o členství v ČRS a o lov ryb navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz). Podat u příslušné MO přihlášku za člena. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. 

Na základě úspěšně absolvovaného testu vydá MO ČRS Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. 

Dále člen získá členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek podle ceníku příslušné MO ČRS. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Stáhněte si příhlášku, vyplňte a odešlete na adresu naší MO nebo na uvedený email v kontaktech.