Mladí rybáři

Děti a mládež – rybářský kroužek při MO ČRS Jičín 

Dítětem, se jako členem Českého rybářského svazu (dále jen ČRS), rozumí každý do 15 let věku (včetně, tzn. do konce kalendářního roku, v němž dosáhl 15 let). Povolenku může dítě do 15 let získat po absolvování rybářského kroužku. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. Minimální věková hranice pro podání přihlášky do kroužku je 10 let. Kroužek se koná v K-klubu Jičín na Valdštejnově náměstí v Jičíně a začíná v měsíci říjen. Přesné datum zahájení kroužku, bude zveřejněno na webových stránkách K-klubu a stránkách Místní organizace ČRS Jičín (dále jen MO ČRS Jičín). Předpoklad je, že bude probíhat každé úterý. Kroužek je poté ukončen "Dětskými rybářskými závody" na rybníku Dvorce.


Jak získat povolení k lovu? 

Podmínky pro přijímání nových členů z řad dětí místní organizace:

  • podat písemnou žádost o přijetí do kroužku "Rybářů Jičín" (uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, e-mail, tel. na zákonné zástupce), kterou podá v K-klubu Jičín, po zveřejnění nabídky kroužků na webových stránkách K – klubu Jičín,
  • adresa trvalého bydliště musí být v obvodu působnosti – spádové oblasti MO ČRS Jičín,
  • přihlásit se do rybářského kroužku, který organizuje MO Jičín, tento pravidelně navštěvovat,
  • po přijetí nového člena (dítě) mít povinnost navštěvovat rybářský kroužek v průběhu jednoho školního roku. V průběhu kroužku se budou děti připravovat ke splnění požadovaného testu potřebného k vydání rybářského lístku (dle rybářského řádu), kdy na podkladě splnění těchto podmínek bude následně vydáno povolení k lovu (povolenka). Dále se v kroužku naučí potřebným dovednostem a znalostem během praktických ukázek jednotlivých rybolovných technik s návštěvami spojenými s rybolovem u vody. Po ukončení kroužku již není třeba tento kroužek navštěvovat a je to pouze na dobrovolnosti do dovršení věku pro mládež.

Další podmínkou získání povolenky k lovu u mládeže je:

  • účast v rybářském kroužku a úspěšné složení závěrečného testu,
  • zakoupení státního rybářského lístku (na základě úspěšně absolvovaného testu vydá MO ČRS "osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku". Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek).
  • zaplacení členského příspěvku (jedná se o zákonem stanovenou povinnost každého člena ČRS, kdy po té každý obdrží tzv. "členskou známku", která bude vlepena do "členského průkazu")
  • po splnění všech těchto kroků si může žadatel u MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
  • rybářské vybavení je třeba si obstarat každý sám, je zde možnost konzultace s vedoucími rybářských kroužků.


                    Vedoucí kroužku:

p. Charvát David

605 866 860

rybari.jicin.krouzek@seznam.cz

Výdej povolenek pro mládež

proběhne ve stejných termínech, jako pro dospělé. Povolenky se vydávají na Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s.r.o., Na Tobolce 389, Jičín.

Termíny